Themasessies kwaliteitsborging
Ter voorbereiding op de invoering van de Wet kwaliteitsborging organiseren we samen met onze partners sinds 2017 themasessies. Deze zijn bedoeld voor bedoeld voor partijen die iets willen of moeten met kwaliteitsborging. Dit zijn aannemers,...
Lees verder "Themasessies kwaliteitsborging"
Wie zorgt voor kwaliteit?
Het is een misvatting dat private kwaliteitsborgers straks onder de wet kwaliteitsborging gaan zorgen voor bouwkwaliteit. Controleren van bouwkwaliteit is iets anders dan het leveren van kwaliteit. Wij denken dat dit alleen bereikt kan worden...
Lees verder "Wie zorgt voor kwaliteit?"
Doe een proefproject
De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is op 14 mei 2019 door de Eerste Kamer, aangenomen. De wet gaat per 1 januari 2021 in, waarbij privatisering van het gemeentelijk bouwtoezicht één van de belangrijke onderdelen...
Lees verder "Doe een proefproject"

Themasessies kwaliteitsborging

Ter voorbereiding op de invoering van de Wet kwaliteitsborging organiseren we samen met onze partners sinds 2017 themasessies. Deze zijn bedoeld voor bedoeld voor partijen die iets willen of moeten met kwaliteitsborging. Dit zijn aannemers, opdrachtgevers, architecten, bouwmanagers, directievoerders, leveranciers, adviseurs en gemeenten.  De sessies zijn vooral bedoeld om gericht ondersteuning te geven om zelf aan de slag te gaan met kwaliteitsborging. Aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens pilotprojecten worden praktische handvatten voor elke doelgroep aangereikt.

Themasessies 2019
Themasessies kwaliteitsborging BouwKwaliteit Plus organiseert samen met juristen en specialisten themasessies kwaliteitsborging voor gemeenten, opdrachtgevers, aannemers, architecten en adviseurs. De eerste sessies in september en...
Lees verder "Themasessies 2019"
Van start met kwaliteitsborging
Het was een hele bevalling. Na een zwangerschap van bijna 20 jaar baarde de overheid haar omstreden Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Te laat geboren...
Lees verder "Van start met kwaliteitsborging"
Wie zijn wij
Initiatiefnemers van BouwKwaliteit Plus zijn: Wiljan Jansen, eigenaar van Perfect Bouwbegeleiding en initiator van het Bouw Advies Instituut in Gemert: “Ik ben overtuigd van een...
Lees verder "Wie zijn wij"
Bouwtoezicht wordt kwaliteitsborging
Controle van ontwerp en uitvoering in de bouw is van alle tijden. Echter nieuw is een kwaliteitsborging die gericht is op beheersing van het bouwproces,...
Lees verder "Bouwtoezicht wordt kwaliteitsborging"
Wet Kwaliteitsborging Bouwen (pdf)
Deze download (pdf) geeft in een notendop het traject weer zoals dit na de invoering van de Wet Kwaliteitsborging zal gaan verlopen. Download het document...
Lees verder "Wet Kwaliteitsborging Bouwen (pdf)"

Wie zorgt voor kwaliteit?

Het is een misvatting dat private kwaliteitsborgers straks onder de wet kwaliteitsborging gaan zorgen voor bouwkwaliteit. Controleren van bouwkwaliteit is iets anders dan het leveren van kwaliteit. Wij denken dat dit alleen bereikt kan worden door het juiste samenspel tussen opdrachtgever, adviseurs, opdrachtnemers én de kwaliteitsborger.

Door samen te werken aan kwaliteit is de kans aanzienlijk groter dat alles in één keer goed is. Als de inspanningen van alle partijen om kwaliteit te leveren onderling worden afgestemd worden dubbele controles vermeden, wat minder frustratie oplevert en de kosten drukt. Bovendien leren partijen elkaar begrijpen: dat levert de grootste winst op!

Stappenplan
Als u binnen uw project op een systematische wijze kwaliteit wil borgen ondersteunen wij u hierin, passend bij de vraag en contractvorm waarbinnen uw project wordt uitgevoerd.

Als u kwaliteitsborging structureel wil verankeren in uw organisatie ondersteunen wij u met een stappenplan, waarin we uw medewerkers stap voor stap op weg helpen.

Themasessies 2019
Themasessies kwaliteitsborging BouwKwaliteit Plus organiseert samen met juristen en specialisten themasessies kwaliteitsborging voor gemeenten, opdrachtgevers, aannemers, architecten en adviseurs. De eerste sessies in september en...
Lees verder "Themasessies 2019"
Van start met kwaliteitsborging
Het was een hele bevalling. Na een zwangerschap van bijna 20 jaar baarde de overheid haar omstreden Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Te laat geboren...
Lees verder "Van start met kwaliteitsborging"
Wie zijn wij
Initiatiefnemers van BouwKwaliteit Plus zijn: Wiljan Jansen, eigenaar van Perfect Bouwbegeleiding en initiator van het Bouw Advies Instituut in Gemert: “Ik ben overtuigd van een...
Lees verder "Wie zijn wij"
Bouwtoezicht wordt kwaliteitsborging
Controle van ontwerp en uitvoering in de bouw is van alle tijden. Echter nieuw is een kwaliteitsborging die gericht is op beheersing van het bouwproces,...
Lees verder "Bouwtoezicht wordt kwaliteitsborging"
Wet Kwaliteitsborging Bouwen (pdf)
Deze download (pdf) geeft in een notendop het traject weer zoals dit na de invoering van de Wet Kwaliteitsborging zal gaan verlopen. Download het document...
Lees verder "Wet Kwaliteitsborging Bouwen (pdf)"

Doe een proefproject

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is op 14 mei 2019 door de Eerste Kamer, aangenomen. De wet gaat per 1 januari 2021 in, waarbij privatisering van het gemeentelijk bouwtoezicht één van de belangrijke onderdelen is. Het ministerie is BZK is met de VNG overeengekomen dat 10% van de vergunningsaanvragen voor bouwwerken als proefproject dienen te worden uitgevoerd. Wilt us ook een proefproject uitvoeren? Wij helpen u graag om gericht te starten met kwaliteitsborging. De kosten voor een proefproject kunnen beperkt blijven, tegen de korting die per gemeente op de legeskosten wordt gegeven.

Themasessies 2019

Themasessies kwaliteitsborging BouwKwaliteit Plus organiseert samen met juristen en specialisten themasessies kwaliteitsborging voor gemeenten, opdrachtgevers, aannemers, architecten en adviseurs. De eerste sessies in september en oktober zijn inmiddels achter de rug, onder belangstelling van aannemers, constructeurs, architecten, bouwmanagers en opdrachtgevers. De eerstvolgende themasessies worden verzorgd in Den Bosch op dinsdag …

Wie zijn wij

Initiatiefnemers van BouwKwaliteit Plus zijn: Wiljan Jansen, eigenaar van Perfect Bouwbegeleiding en initiator van het Bouw Advies Instituut in Gemert: “Ik ben overtuigd van een samenwerking die gebaseerd is op het delen van kennis. Met die achtergrond is het Bouw Advies Instituut geboren. Samenwerken is bepalend voor de toekomst van …

Algemene Voorwaarden Cursussen

De onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor alle cursussen die door BouwKwaliteit Plus worden aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden voor onze cursussen kunt u hier ook (in pdf) downloaden: Algemene Voorwaarden Cursussen.

 

Artikel 1: Algemeen
1.1 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door BouwKwaliteit Plus.
1.2 BouwKwaliteit Plus wordt vertegenwoordigd door Perfect Bouwexperts BV, Heijtveld 123, 5421 GZ te Gemert onder KVK-nummer 58922229.

Artikel 2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 BouwKwaliteit Plus.behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
2.4 Opties zijn geldig tot een maand voor de aanvang van de activiteit.

Artikel 3: Annulering en wijziging
3.1 Annulering van een cursus, workshop, training of opleiding door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum. Indien de annulering per mail gebeurt is deze alleen geldig als deze door BouwKwaliteit Plus is bevestigd.
3.2 In geval van verhindering van een deelnemer is deelnemer tot de aanvang van een activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden. Voor toelating kan BouwKwaliteit Plus mogelijk vragen naar de het opleidingsniveau van de vervanger
3.3 Annulering of het verschuiven naar een andere datum is tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
3.4 Tijdens een cursus, workshop, training of opleiding is annuleren niet mogelijk. Deelnemer is als dan volledige betaling verschuldigd.
3.5 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd.
3.6 BouwKwaliteit Plus behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen, workshops, trainingen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betaling
4.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met BouwKwaliteit Plus.
4.2 Bij cursussen en opleidingen waarbij de kosten hoger zijn dan 1.000,00 euro, wordt een aanbetaling gevraagd en dient de rest van het deelname geld uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te zijn betaald. Betaling in termijnen is in dat geval bespreekbaar en wordt schriftelijk vastgelegd.
4.3 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is deelnemer over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4.5 Indien deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is BouwKwaliteit Plus gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van BouwKwaliteit Plus om schadevergoeding te vorderen.
4.6 Zowel BouwKwaliteit Plus als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft
aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval deelnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.
4.7 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Intellectuele eigendom
5.1 BouwKwaliteit Plus behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door BouwKwaliteit Plus verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan BouwKwaliteit Plus toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
5.2 Deelnemer is gehouden de stukken op eerste verzoek aan BouwKwaliteit Plus te retourneren, bij overtreding zoals bedoeld in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden op straffe van een boete van € 450,– per dag.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht
6.1 Indien BouwKwaliteit Plus niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft BouwKwaliteit Plus het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.2 BouwKwaliteit Plus heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
6.3 BouwKwaliteit Plus streeft ernaar om geplande cursus, workshop, training of opleiding te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, training of opleiding echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is hiervoor BouwKwaliteit Plus jegens deelnemer niet aansprakelijk. BouwKwaliteit Plus zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus, workshop, training of opleiding, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien BouwKwaliteit Plus niet in staat is een vervangende cursus, workshop, training of opleiding aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld.
6.4 De met BouwKwaliteit Plus gesloten overeenkomst leidt voor BouwKwaliteit Plus tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt BouwKwaliteit Plus zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.
6.6 Voor zover BouwKwaliteit Plus voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van BouwKwaliteit Plus deze informatie of medewerking.

Artikel 7: Klachten – geschillen
7.1 Eventuele klachten over de door BouwKwaliteit Plus geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan BouwKwaliteit Plus kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.
7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.