Onze diensten

BouwKwaliteit Plus staat opdrachtgevers en de uitvoerende bij in het leveren en borgen van bouwkwaliteit. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is de minimale basis. Bouwkwaliteit is voor ons geen administratief proces, maat iets dat ervaren moet worden door opdrachtgevers, bouwers en hun partners. We helpen opdrachtgevers om hierin de juiste keuzes te maken en de verwachtingen concreet en toetsbaar te maken. Voor de uitvoerende bouw leveren we de borging daar waar de eigen organisatie hierin onvoldoende in voorziet. Hierin is het ons streven dat kwaliteit beleefd wordt door alle partijen die betrokken zijn bij de realisatie.

Voor opdrachtgevers

PROJECTBEGELEIDING EN ADVIES

Opdrachtgevers en architecten of bouwmanagers die het bouwproces op basis van hun eigen verwachtingen willen inrichten binnen de kaders van de Wkb.

Bedoeld voor professionele opdrachtgevers die zelf de kwaliteitsborger willen contracteren of die de kwaliteitsborging op een verantwoorde manier willen delegeren aan de aannemer.

Voor woningcorporaties en projectontwikkelaars die te maken krijgen met vergunningsplichtige werken waar een kwaliteitsborger voor moet worden gecontracteerd helpt BouwKwaliteit Plus deze of diens architect of bouwmanager met de vragen zoals:

  • wie de wettelijke kwaliteitsborger dient te contracteren;
  • welke kosten door de aannemer worden doorbelast aan de opdrachtgever;
  • waar rekening mee gehouden dient te worden als de kwaliteitsborging wordt overgelaten aan de aannemer;
  • hoe vertrouwd kan worden op de door de aannemer zelf vereiste borging;
  • welke mogelijkheden de opdrachtgever heeft om grip te hebben op bouwkwaliteit;
  • waarin het dossier van oplevering van de aannemer dient te worden voorzien;

BouwKwaliteit Plus verzorgt ook (incompany)trainingen  voor professionele opdrachtgevers, en is tevens betrokken bij het cursusprogramma dat aangeboden wordt door Envire.

Voor de uitvoerende bouw

BOUWCONTROLE

Voor aannemers die de Wkb als ondergrens hebben gesteld en zelf onvoldoende inzicht en capaciteit hebben om te voldoen aan de wettelijke eisen.

Dit is de minimale basis voor kwaliteitsborging.

Conform de Wkb is er voor bepaalde type bouwwerken sinds 2024 een private kwaliteitsborger noodzakelijk. Als de aannemer gevraagd wordt deze namens de opdrachtgever te contracteren kan BouwKwaliteit Plus hierin de weg wijzen. De kwaliteitsborger zal informatie opvragen bij de aannemer en kan daarbij ook vragen om zelf bouwcontroles uit te voeren. BouwKwaliteit Plus kan deze controles namens de aannemer verzorgen.

COACHING

Voor aannemers die zelf kwaliteit willen borgen en kwaliteitsborging in hun organisatie willen implementeren.

Bedoeld voor aannemers die zelf aan de slag willen met kwaliteitsborging.

BouwKwaliteit Plus helpt aannemers op weg die de door de kwaliteitsborger gevraagde informatie en bouwcontroles zelf willen verzorgen. Daarbij wordt u vanaf de initiatieffase geholpen met de te maken keuzes. Hierbij zijn de aannemingsovereenkomst, contractering van de kwaliteitsborger, samenwerkingsvormen, al dan niet gehanteerde systemen en eigen capaciteiten en mogelijkheden bepalend.

VERIFICATIE

Voor aannemers die hun proces van kwaliteitsborging op orde hebben waarbij slechts beperkte betrokkenheid van de private kwaliteitsboger nodig is.

Bedoeld voor aannemers waarbij de kwaliteitsborger vertrouwt op het kwaliteitssysteem van de aannemer.

Indien de aannemer het proces van kwaliteitsborging aantoonbaar op orde heeft kan de private kwaliteitsborger genoegen nemen met objectieve verificaties op de bouwplaats. Dit is mogelijk voor zover het door de private kwaliteitsborger te hanteren instrument voor kwaliteitsborging hierin voorziet. BouwKwaliteit Plus kan deze verificaties verzorgen.

BOUWDOSSIER

We helpen u met datgene wat nodig is om bouwkwaliteit aan te tonen en te documenteren. Met gebruikmaking van ons digitale format BouwDossier Plus kunt u het wettelijk verplichte dossier bevoegd gezag, en het zogenaamde opleverdossier (ook wel consumentendossier genoemd) inrichten.