Onze diensten

Het is een misvatting dat private kwaliteitsborgers straks onder de wet kwaliteitsborging gaan zorgen voor bouwkwaliteit. Controleren van bouwkwaliteit is iets anders dan het leveren van kwaliteit. Wij denken dat dit alleen bereikt kan worden door het juiste samenspel tussen opdrachtgever, adviseurs, opdrachtnemers én de kwaliteitsborger.

Door samen te werken aan kwaliteit vergroten we de kans aanzienlijk dat alles in één keer goed is. Als de inspanningen van alle partijen om kwaliteit te leveren onderling worden afgestemd worden dubbele controles vermeden, wat minder frustratie oplevert en de kosten drukt. Bovendien leren partijen elkaar begrijpen: dat levert de grootste winst op!

Van toetsing tot integrale kwaliteitsborging
Met traditionele bouwbegeleiding helpen we de opdrachtgever in het traject om het gewenste resultaat te bereiken. De dienstverlening van BouwKwaliteit Plus gaat echter veel verder dan het verzorgen van bouwcontroles. We helpen opdrachtgevers met een verantwoorde uitbesteding van kwaliteitsborging en coachen de aannemer met het voldoen aan de verwachtingen. Goed bouwen is niet meer genoeg met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Stappenplan
Als u binnen uw project op een systematische wijze kwaliteit wil borgen ondersteunen wij u hierin, passend bij de vraag en contractvorm waarbinnen uw project wordt uitgevoerd.

Als u kwaliteitsborging structureel wil verankeren in uw organisatie ondersteunen wij u met een stappenplan, waarin we uw medewerkers stap voor stap op weg helpen.

Daarnaast kunnen we u specifieke ondersteuning bieden op het gebied van:

Kwaliteitscoaching
Projectadvisering
Kwaliteitsplannen
Procesbewaking
Bouwprestatiemeting
Gebouwdossier